top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEDEPONEERD BIJ DE KVK TE HILVERSUM ONDER NUMMER 3058/1997

                                        ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RYFAS HELICOPTERS

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Hilversum onder nummer 3058/1997

1.            Algemeen en toepasselijkheid:

1.1.1.           In deze Algemene Voorwaarden wordt met "wij" en "ons" bedoeld Ryfas Helicopters.

1.1.2.           Onze cliënt zijnde huurder, koper of opdrachtgever wordt in deze Algemene voorwaarden aangeduid met: opdracht­gever. Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en van de levering van zaken.

1.2.          Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een opdrachtgever of van derden.

waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

1.3.          Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.

1.4.          Afwijkingen van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

2.            Aanbod en overeenkomst:

2.1.          Alle offertes inclusief de daarin genoemde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

2.2.          Indien een offerte van ons een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

2.3.          Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of daadwerkelijk door ons uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Van de opdrachtbevestiging maakt onlosmakelijk deel uit de met de opdrachtbevestiging meegezonden kostenbegroting.

2.4.          Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.             Prijzen:

3.1.1         Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze in ondermeer offertes of voorstellen vermelde prijzen netto en exclusief  BTW. Onze prijzen gelden voor de in onze opdrachtbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

3.1.2           Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren waaronder mede wordt verstaan verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten, vergunningen, materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever te berekenen.

3.1.3        Het is zonder toestemming niet toegestaan onze prijzen/ tarieven te verhogen t.b.v. eigen winst.

3.1.4        Minimale vliegtijd afname is 1 uur  tenzij anders overeengekomen, na 1 uur vliegtijd word de prijs berekend per minuut.

4.             Vergunningen/ontheffingen:

4.1           Ryfas Helicopters is verantwoordelijk (mits anders vermeld) voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen en/of ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van onze diensten en/of werkzaamheden en van de levering van zaken.

4.2           Onder deze vergunningen en/of ontheffingen worden ondermeer verstaan vergunningen en/of ontheffingen van burgemeester c.q. eigenaar van het terrein waar de helikopter(s) voor de opdracht dienen te landen c.q. te vertrekken, de opdrachtgever is wel verantwoordelijk voor vergunningen en/of ontheffingen in het kader van het schenken van alcoholische en/of non-alcoholische dranken, geluidsoverlast, het plaatsen van tenten of andere mobiele ruimten. Voornoemde opsomming wordt geacht niet uitputtend te zijn.

4.3           Indien het niet verkrijgen van een vereiste anders dan de in 4.1 genoemde vergunning en/of ontheffing leidt tot schade of een boete is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

5.             Uitvoering overeenkomst en tijdstip:

5.1           Uitvoering van de overeenkomst zal geschieden conform opdrachtbevestiging, en voorzover daarnaar wordt verwezen, conform deze offerte. De overeengekomen data en tijdstippen van verrichting van de werkzaamheden zijn streeftijden, welke ons niet binden. Indien wij bemerken dat de uitvoering van de overeenkomst door ons niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, aan deze de verwachte datum van uitvoering van de overeenkomst mededelen.

5.2           Opdrachtgever is gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd de overeenkomst door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de vertraagde levering en kan opdrachtgever terzake daarvan van ons geen enkele schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

5.3           Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

5.4           De wijze van transport van roerende zaken welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst wordt door ons bepaald.

5.5              De opdrachtgever is verplicht al die maatregelen te nemen welke nodig zijn voor een goede lossing en opslag van de roerende zaken.

5.6           Opdrachtgever is verplicht er tijdig voor te zorgen dat het afleveren en opstellen van de roerende zaken welke wij of de door ons ingeschakelde derden nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, zodanig plaats vindt dat wij hierdoor geen vertraging ondervinden.Voorts is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat de toegang tot de ruimten en/of het terrein waar en/of waarin wij onze werkzaamheden dienen uit te voeren, onbelemmerd is.

6.            Eigendom:

6.1          Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan opdrachtgever geleverde zaken zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden, vorderingen terzake van tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Zodra de vordering van ons op opdrachtgever opeisbaar is, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terugvorderen.

6.2           Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren, of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken.

6.3           De door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst terbeschikking gestelde gebruiksgoederen blijven ons eigendom.

6.4           Schade aan of verlies van de in lid 3 genoemde goederen, die zijn veroorzaakt door (personeel van) opdrachtgever of haar genodigden, dient door opdrachtgever aan ons te worden vergoed.

7.            Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming):

7.1           In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de prestatie c.q. de levering belemmert of onmogelijk maakt, zoals bepaalde weersomstandigheden, tegenwerking overheid, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een telefoonstoring, een vertraging in de post, een transportvertraging, een staking en het niet tijdig leveren door onze leveranciers, ziekte of overlijden van een voor het desbetreffende project belangrijk persoon, zijn wij ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding. De door de opdrachtgever vooruit betaalde bedragen zullen worden teruggestort.

7.2                In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd c.q. de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot presteren c.q. levering geldt. Opdrachtgever kan in dit geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie c.q. de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op een schadevergoeding.

7.3                Opdrachtgever of koper kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering c.q. prestatie op de hoogte hebben gesteld.

8.            Klachten:

8.1           Opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of de geleverde zaken binnen acht werkdagen nadat de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd c.q. de levering heeft plaatsgevonden aan ons schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.

8.2           Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend.

8.3           Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of facturen niet opgeschort.

9.            Betaling en niet-nakoming:

9.1           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door opdrachtgever te geschieden minimaal 3 dagen voor de uitvoerdatum. In uitzonderlijke gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim indien alsdan geen betaling heeft plaatsgevonden.

9.2           Betalingen dienen plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening. De kosten voor betalingsopdrachten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.3           Het is de opdrachtgever niet toegestaan terzake van zijn betalingsverplichting verrekening toe te passen.

9.4           Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen

9.5           Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen, zoals een door opdrachtgever te stellen bankgarantie of borg.

9.6           In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5 % per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Bij niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van een van de andere verplichtingen door opdrachtgever hebben wij het recht om alle door ons te maken kosten, buitengerechtelijk zowel als gerechtelijk aan opdracht­gever in rekening te brengen. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van het ten tijde van de ingebrekestelling geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit incassotarief zal ook berekend worden over de verschuldigde rente.

9.7           In de in lid 6 genoemde gevallen zijn wij voorts gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen ons eveneens toe in geval dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd.

  1.          Annulering door opdrachtgever:

10.1         Indien opdrachtgever om welke reden dan ook een met ons tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, is opdrachtgever verplicht aan ons een schadevergoeding te betalen, welke volgens onderstaand schema berekend dient te worden over de aanneemsom of in de opdrachtbevestiging genoemde prijs :

-               25 %  bij ontbinding in de periode tot zes weken vóór datum uitvoering overeenkomst;                       

-               35 %  bij ont­binding in de periode van zes tot vier weken vóór datum uitvoering overeenkomst;         

-               45 %  bij ontbinding in de periode van vier tot twee weken vóór datum uitvoering van de overeenkomst;     

-               55 %  bij ontbinding in de periode van twee weken tot één week vóór datum uitvoering van de overeenkomst;  

-               65 %  bij ontbinding in de periode van één week tot vijf dagen vóór datum uitvoering overeenkomst;

-                75 %  bij ontbinding in de periode van vijf tot drie dagen vóór datum uitvoering van de overeenkomst;

-                85 %  bij ontbinding in de periode van drie dagen tot één dag vóór datum uitvoering overeenkomst;

-                 95 %  bij ontbinding één dag vóór datum uitvoering van de overeenkomst;                                      

-                100 % bij ontbinding op de dag van uitvoering van de overeenkomst.

10.2         Voor de berekening van schadevergoeding wordt uitgegaan van de dag waarop een schriftelijke mededeling van opdrachtgever heeft bereikt, waarin opdrachtgever ons  meedeelt de overeenkomst te willen annuleren.

10.3         Indien de schade die wij tengevolge van annulering van de overeenkomst lijden, hoger is dan de in lid 1 berekende schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht de werkelijk geleden schade aan ons te voldoen. Onder de werkelijk geleden schade dient eveneens te worden ver­staan de annuleringskosten welke wij verschuldigd zijn aan door ons ingeschakelde derden.

10.4        Kadobonnen / E-tickets en prijsafspraken zijn 1 jaar geldig na afgifte of factuurdatum indien anders vermeld en zijn niet inwisselbaar voor geld.

11.          Garanties:

11.1         Met betrekking tot alle zaken, die door ons van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van ons door derden worden uitgevoerd, zullen wij niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan tot die welke wij van de desbetreffende derden terzake hebben verkregen.

12.          Aansprakelijkheid:

12.1         Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die door of  tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Indien derden, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers, ons aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaam­ heden zal opdrachtgever ons vrijwaren.

12.2         Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan tengevolge van het niet naleven door op­drachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen. In gevallen waarin wij wèl aansprakelijk mochten zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de limiet van de terzake door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

12.3         Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden.

13.          Intellectueel eigendom.

13.1         Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door ons geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien wij die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die door ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

                Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart op­ drachtgever ons volledig.

14.          Hoofdelijkheid:

14.1         Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

15.          Toepasselijk recht en geschillenregeling:

15.1         Op al onze overeenkomsten alsmede op alle uit de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen ons en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2             Alle uit door ons gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen ons en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum.

 

Wettelijke bepalingen waaronder wij onze vluchten uitvoeren: VERORDENING (EG) Nr. 785/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

 

Ryfas Helicopters

Vestiging; Vliegveld Hilversum, Noodweg 49, Hilversum

Tel: 035-7858028

TERUG
Hughes 300 helicopter
TERUG
bottom of page